PROGRAM SPLÁTEK KUPNÍ CENY VČ. DPH

 Splátka  Výše splátky  Splatnost 

  

1. 10 % kupní ceny 15 dní Od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
2. doplatek kupní ceny 15 dní Na základě předpisu k úhradě vystaveného prodávajícím po vydání kolaudačního souhlasu.

Ostatní údaje:
V případě realizace klientské změny jsou případné vícenáklady bez poplatku za zpracování klientské změny a ceny projektových prací s navýšením o zákonnou DPH se lhůtou splatnosti 7 dnů předmětem mimořádné splátky na základě předpisu k úhradě po vzájemném odsouhlasení jejich výše. Cena takto vyúčtované klientské změny bude zohledněna v celkové kupní ceně v kupní smlouvě.

Prodej bytové jednotky podléhá snížené sazbě DPH, tj. 15 %, prodej nebytové jednotky (podíl na nebytové jednotce - garážová stání) podléhá základní sazbě DPH, tj. 21 %. V případě, že součástí jedné kupní smlouvy je prodej bytové jednotky a prodej podílu na nebytové jednotce garážová stání, se řídí sazba DPH věcí hlavní, tj. takový předmět převodu bude podléhat první snížené sazbě DPH, tj. 15%.

Daňové doklady k jednotlivým platbám jsou vystavovány v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 15 dnů po připsání kupní ceny na projektový účet budoucího prodávajícího.