SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ
Popisuje budoucí předmět převodu, kupní cenu a platební režim, právo na odstoupení od smlouvy a postup při vlastním uzavírání kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. Přílohami jsou vzor vlastní kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, schéma bytu a jeho umístění, popis standardního a nadstandardního vybavení bytu a pravidla klientských změn. 
 
KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY
Uzavírá se na výzvu prodávajícího v předem dohodnutém termínu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy, která bude učiněna do 30 dnů od splnění následujících podmínek: 
•    ze strany prodávajícího – získání kolaudačního souhlasu, přidělení popisného čísla a zápisu práv dle prohlášení o rozdělení vlastnického práva k pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
•    ze strany klienta – plná úhrada kupní ceny na účet prodávajícího.
 
SPOLEČNÝ NÁVRH NA POVOLENÍ VKLADU VLASTNICKÉHO PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Společný návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podepsaný prodávajícím i kupujícím podává prodávající do 7 dnů od data uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do podatelny KN.

PŘEVZETÍ BYTU
Předání bytu se uskutečňuje v termínu po vzájemné dohodě do 15 pracovních dnů od data uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. O předání se sepisuje předávací protokol a kupující obdrží manuál se základními instrukcemi pro užívání bytu v jednotce a společných částí domu.